Llengua i Literatura Castellanes i Clàssiques

Departament didàctic

L’objectiu central de la nostra àrea és educar l’alumnat perquè desenvolupi aquelles competències comunicatives i lingüístiques que facin possible que tant personalment com socialment sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania, del coneixement, del que és la condició humana , de la comprensió d’altri.

D’aquesta manera, pretenem que l’alumnat sigui capaç de dur a terme les tasques de comunicació que li permeti expressar la comprensió de la realitat, relacionar-se amb persones de la seva edat i adultes de tot arreu, integrar, comprendre, valorar i comunicar la seva cultura i sentiments amb la utilització del llenguatge verbal, oral i escrit, i el no verbal, amb la possibilitat d’usar els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i de la comunicació.  Per aconseguir aquests objectius cal treballar en tots els cursos, a diferents nivells, la dimensió comunicativa, la dimensió estètica i literària i la dimensió plurilingüe i intercultural.
Helena Reig Ahicart
M. Jesús Ruiz Latorre
Maite Torroja Mateu

Al nostre departament hi ha un bon recull dels materials de consulta (enciclopèdies, diccionaris, llibres de text); disposem igualment de materials per treballar l’atenció diversificada com ara quadernets i llibres de reforç i d’ampliació.
Hi ha exemplars dels llibres de lectures que es fan servir als diversos cursos i també d’altres llibres de la literatura clàssica i de la juvenil que estan disponibles per al préstec.
Nodrim la biblioteca del centre amb llibres de literatura juvenil i de literatura universal.
Tenim desats a cada armari de les aules del centre materials de consulta com ara els diccionaris, llibres de lectura adequats a cada nivell i materials de suport .
Comptem amb una bona col·lecció de pel·lícules espanyoles basades en guions d’obres de literatura, i d’altres de tipus més generals per poder treballar aspectes lingüístics o estils discursius.

PLANS DOCENTS 18-19

 

Tots els plans docents del curs 2018-19 són susceptibles de modificació a partir de les noves normatives sobre avaluacions per competències.

LLENGUA CASTELLANA

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO

OPTATIVA 1 ESO

OPTATIVA 2 ESO

1r BATXILLERAT

2n BATXILLERAT

LITERATURA 2n BATXILLERAT

CAS

 

 

 

LENGÜES CLÀSSIQUES

CULTURA CLÀSSICA 3r ESO

CULTURA CLÀSSICA 4t ESO

LLATÍ  4 ESO

LLATí  1r BATX.

LLATÍ  2n  BATX.

GREC 1r BATX.

GREC 2n BATX.

Cap de departament

Maite Torroja Mateu
Edifici: Ed. Pral. Planta 2