Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial (PACFGM 2018)

dj., 03/05/2018 - 08:15

El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. 

L'objectiu de la prova és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2018).

Les persones que tinguin la titulació que permeti l'accés directe no es poden inscriure a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Tampoc s'hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), o un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Les persones que ja hagin superat la prova d'accés amb anterioritat poden tornar-s'hi a inscriure (si no han aconseguit cap dels requisits d'accés directe). 

CALENDARI

LA PROVA AL NOSTRE CENTRE

Convocatòria ordinària

 • Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018
 • Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)
 • Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d'abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d'abril de 2018
 • Presentació de la documentació complementària al centre: del 20 al 24 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2018
 • Prova: 9 de maig de 2018
  • 15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
  • 18:00 h Descans
  • 18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica
 • Qualificacions provisionals: a partir del 18 de maig de 2018
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2018 (en horari d’atenció al públic)
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 28 de maig de 2018

Organització

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment.

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2018
 • Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 15 de maig de 2018
 • Prova: 16 de maig de 2018 a les 9:30 h

Material

 

+ informació (Departament d'Ensenyament)