Equip de coordinació nivell/etapa

Equip de coordinació

Aquest equip està integrat pel director que serà el seu president, el cap d'estudis, els coordinadors de cicle i si escau el coordinador de l'equip d'orientació i suport, actuarà com a secretari el mestre / a que designi el director.

Les competències del Equip de Coordinació són: Elaborar:

  • Directrius generals per a l'elaboració del projecte curricular de centre i les seves modificacions.
  • La proposta d'organització de l'orientació escolar del pla d'acció tutorial i del pla de formació del professorat.
  • Sota la coordinació del cap d'estudi, la realització de les activitats de perfeccionament del professorat d'acord amb el pla de formació.
  • La proposta per a realitzar les adaptacions curriculars adequades a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Proposar al claustre de professors:

  • El projecte curricular de centre perquè l'aprovi.
  • Planificació general de les sessions d'avaluació d'acord amb la direcció d'estudi.
  • El pla per avaluar el projecte curricular de centre, els aspectes docents d'aquest i el pla anual de centre.

COORDINACIÓ EXTRAESCOLARS I UNESCO

Cristina Fernández

COORDINACIÓ LIC

Josep M. Masanas

COORDINACIÓ CF

Josep Escrivà

COORDINACIÓ BTX

Esperanza Pérez de Albéniz García

COORDINACIÓ 4t ESO

Cristina Fernández

COORDINACIÓ 3r ESO

M. Carmen Lorente Álvarez

COORDINACIÓ 2n ESO

Xavier Belenguer Bermejo

COORDINACIÓ 1r ESO

M. del Mar Martín