Grau Superior: Documentació i Administració Sanitàries

Amb aquesta formació obtindràs el títol de tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

 

1r DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

Andrea Marina

Email de contacte: [email protected] 

Horari visita:  A convenir

Aula: 

Grau: Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació: Tècnic/a en Documentació i Administració Sanitàries

Entorn: Sanitat

Família professional: Sanitat

Sistema: LOE

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Distribució: 1551 hores lectives + 449 hores (pràctiques FCT).

Horari:

Tarda: 15.00 a 21.00h

Codi: CFPS SAD0

 • Gestió de Pacients (66h)
 • Terminologia Clínica i Patologia (132h)
 • Extracció de Diagnòstics i Procediments (132h)
 • Arxiu i Documentació Sanitaris (99h)
 • Sistemes d'Informació i Classificació Sanitaris (99h)
 • Ofimàtica i Processament de la Informació (132h)
 • Codificació Sanitària (132h)
 • Atenció Psicosocial al Pacient/Usuari (66h)
 • Validació i Explotació de Dades (132h)
 • Gestió Administrativa Sanitària (99h)
 • Formació i Orientació Laboral (66h)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66h)
 • Anglès Tècnic (99h)
 • Projecte de Documentació i Administració Sanitàries ( 231h)
 • Formació en Centres de Treball (449h)

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en documentació sanitària;
 • responsable tècnic de codificació de documentació sanitària;
 • responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques;
 • responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari;
 • responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària;
 • responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;
 • responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics;
 • responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris;
 • assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica;
 • secretari o secretària de serveis sanitaris.
 • Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.