Llengua i Literatura Castellana i Clàssiques

Descripció

Lengua y literatura castellana

Desde el área de lengua y literatura castellana implicamos al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, en su mejora continua y en el refuerzo de la ortografía castellana. En una sociedad plurilingüe e intercultural es muy fácil que los alumnos cometan faltas de ortografía, faltas que se producen a causa de las interferencias entre lenguas. El uso de abreviaturas en las redes sociales propicia aún más estos errores

Es muy importante que el alumnado mejore su capacidad comunicativa oral y vaya ampliando el registro formal de la lengua. Ello se potencia a través de la lectura, la escritura y la expresión oral adecuada al ámbito educativo y académico. Además, potenciamos la creatividad en la expresión escrita también como autoconocimiento personal y reflexión introspectiva.

Consideramos que la literatura clásica, castellana y universal es un medio de acceso a la tradición cultural, a través de la cual nuestro alumnado toma conciencia del saber y el pensamiento que han dejado huella en nuestros cimientos culturales.

Fomentamos la lectura, no solo como competencia lingüística importante para saber obtener, interpretar y valorar información de diferentes tipos de textos, sino también como medio de deleite personal.

 

Llatí, grec i cultura clàssica

Des de les optatives de cultura clàssica i les assignatures de llatí i grec l’alumnat s’apropa al món clàssic i la seva tradició fent-se conscients de com el nostre present està modelat i impregnat per la cultura grecoromana.

Quan s’endinsen de manera més profunda en l’observació dels jaciments que trobem passejant-nos per  les nostres terres, es converteixen en joves  arqueòlegs i arqueòlogues. Es transformen en actors llegint comèdies i tragèdies . Es converteixen en traductors quan sense pressa però sense pausa, en un festina lente i nulla dies sine linea, s’enfronten a textos llatins i grecs  i són capaços d’anar entenent el que aquests transmeten.

En apropar-se a la nostra herència clàssica, es potencia també la curiositat per l’origen de les paraules. L’alumnat es converteix en un petit lingüista quan compara les llengües romàniques del currículum entre elles; quan descobreix que també hi ha un parentiu entre aquestes i les germàniques; quan se n’adona que l’anglès i l’alemany presenten arrels d’origen llatí i que també fan servir llatinismes.

A través dels clàssics, els mites i la seva plasmació en les arts,  l’alumnat es fa conscient que els grans influencers en la nostra Literatura  universal van ser els grecs i romans (Graecia capta ferum victorem cepit, Horaci).

 

 

 

 María Abadía Lapeña
 Clara Asín
 Raquel Boix
 Davina Santos
 Helena Reig
 M. Jesús Ruiz
 Maite Torroja

.

Al nostre departament hi ha un bon recull dels materials de consulta (enciclopèdies, diccionaris, llibres de text); disposem igualment de materials per treballar l’atenció diversificada com ara quadernets i llibres de reforç i d’ampliació.
Hi ha exemplars dels llibres de lectures que es fan servir als diversos cursos i també d’altres llibres de la literatura clàssica i de la juvenil que estan disponibles per al préstec.
Nodrim la biblioteca del centre amb llibres de literatura juvenil i de literatura universal.
Tenim desats a cada armari de les aules del centre materials de consulta com ara els diccionaris, llibres de lectura adequats a cada nivell i materials de suport .
Comptem amb una bona col·lecció de pel·lícules espanyoles basades en guions d’obres de literatura, i d’altres de tipus més generals per poder treballar aspectes lingüístics o estils discursius.

 

No hi ha cap altre contingut

Cap de Departament

Maite Torroja

Edifici: Ed. Pral. Planta 2

Guies Docents