Orientació Educativa i FOL

Descripció

Orientació Educativa

Al centre hi ha constituït el Departament d’Orientació que organitza i coordina les mesures i els suports vers l’atenció a la diversitat, en corresponsabilitat amb el professorat del centre.
Al Departament d’Orientació s’articulen doncs les accions vers la diversitat de l’alumnat de primer a quart d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, l’orientació acadèmica i professional, el suport tècnic al professorat i l’equip directiu i el recurs SIEI anomenat AULA PRISMA (Mesura i Suport Intensiu).

L’Equip d’Orientació està configurat per les següents professionals:

Equip d’Orientació curs 2022-23:

 • Ana Sánchez (Cap de Departament d’Orientació i FOL)
 • Cristina Martínez
 • Daniel Bustamante (Orientador de centre)
 • Sara Roig (Orientadora de centre)
 • Melba Martínez (Orientadora de centre)
 • Olivia Sacrest (Tutora AULA PRISMA)
 • Neus Sala (Educadora AULA PRISMA)

 

SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA

 • Detecció de dificultats d’aprenentatge, en la gestió de la diversitat i en la millora de la convivència, per això:
 • Col·laborem amb els Equips Docents a la planificació, implementació i avaluació de les Mesures i Suports Universals, Addicionals i Intensius d’atenció educativa per tal d’afavorir la inclusió.
 • Oferim assessorament als/les tutors/es i al professorat en general amb la funció docent orientadora.
 • Participem estretament amb l’Equip Directiu en la coordinació i planificació de l’orientació acadèmica i professional del centre per a garantir la continuïtat formativa de tots els/les alumnes.
 • Impulsem i donem suport als Equips Docents en l’elaboració dels Plans de Suport Individualitzats (PI).
 • Treballem activament en les Comissions d’Atenció a la Diversitat (CAD) on col·laborem en la detecció, seguiment i avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu del nostre alumnat.

ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT I A LES FAMÍLIES

 • Coordinació del procés d’atenció i d’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb el suport de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) i planifiquem les accions necessàries, per atendre adequadament l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.
 • Suport a l’alumnat amb dificultats acadèmiques i/o emocionals i a les seves famílies.
 • Coordinació del Programa de Mediació Escolar que tenim implantat al Centre des de fa 12 anys i duem a terme les mediacions necessàries per solucionar els conflictes interpersonals que es donen en el centre, creant entre el nostre alumnat la cultura de resolució alternativa i pacífica de conflictes.
 • Coordinació dels diferents Protocols de prevenció, detecció i intervenció en els casos d’Assetjament i ciberassetjament, Maltractament i abusos, Consum de drogues i Conductes d’odi i discriminació entre d’altres.
 • Tutorització dels Treball de Recerca dels alumnes de Batxillerat.
 • Establiment de canals de comunicació amb les Institucions i serveis externs que treballen amb alumnes del centre com són els Serveis Socials, Serveis Psicopedagògics i Serveis de Salut.

PROJECTE AULA PRISMA

Tenint en compte el DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu i dins d’un projecte educatiu compartit, l’AULA PRISMA té la intenció d’afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat promovent al màxim la seves qualitats de vida i el seu benestar físic, psíquic i social a fi de possibilitar l’assoliment d’una vida adulta i laboral de qualitat.

Així doncs, els objectius del recurs de l’AULA PRISMA es concreten en:

 • Generar processos que possibilitin un aprenentatge vivencial, funcional, significatiu i personalitzat.
 • Contribuir a mantenir i ampliar les competències bàsiques, habilitats i hàbits adquirits i assolir-ne de noves partint del currículum i les potencialitats de cada alumne/a.
 • Enriquir estratègies metodològiques i organitzatives per tal que l’alumnat esdevingui agent actiu dins del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Acompanyar l’alumnat a valorar l’esforç i la superació de les dificultats.
 • Afavorir en el desenvolupament d’hàbits de treball i autonomia personal necessaris per desenvolupar-se a la vida adulta.
 • Propiciar relacions socials i afectives.
 • Proporcionar estratègies per a resoldre dificultats de la vida quotidiana.
 • Fomentar l’aprenentatge d’habilitats relacionades amb l’entorn laboral i professional.
 • Promoure un model d’atenció a l’alumnat que garanteixi la inclusió i la participació al centre.

ORGANITZACIÓ

En aquest curs 2022-23 el Projecte AULA PRISMA es distribueix en l’horari acadèmic de l’alumnat de 1r ESO i 2n ESO.

QUÈ OFERIM

 • El suport i acompanyament dins el grup classe i l’aula PRISMA.
 • Suport per al professorat.
 • Suport i/o elaboració conjunta de Plans Individualitzats.
 • Elaboració i adaptació de materials i recursos.
 • Coordinació amb les famílies i els/les professionals externs.
 • Programacions d’activitats i acompanyament a les sortides.

FOL

Els ensenyaments que s’imparteixen des del departament de FOL són transversals, això vol dir que trobaràs aquesta especialitat a tots els cicles formatius. El que pretenem des del nostre departament és afavorir el teu procés d’accés al món del treball, i acompanyar-te – de la ma del teu tutor o tutora- pel camí que triïs cap a altres estudis (altres cicles de grau mig, cicles de grau superior, accés a la Universitat, etc.)

Com a alumne o alumna d’un cicle formatiu, rebràs una formació inicial orientada cap a un camp professional en què, si vols, podràs desenvolupar una activitat laboral. Creiem, doncs, que és aconsellable que coneguis amb més precisió la professió escollida.
Alguns dels nostres objectius són:

 • Informar i orientar en els itineraris formatius i professionals.
 • Donar a conèixer estratègies per incorporar-se al món laboral.
 • Donar a conèixer conceptes bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals d’acord amb les normes vigents.
 • Introducció al món de l’emprenedoria.
 Daniel Bustamante
 Neus Sala
 Ana Sánchez
 Sara Roig
 Melba Martínez
 Olivia Sacrest
 Cristina Martínez

Cap de Departament

Ana Sánchez

Edifici: Ed. Pral. Planta 2

Guies Docents

MEDIACIÓ: Resolució alternativa de conflictes

Matèria optativa de 2n d’ ESO destinada a que els alumnes practiquin tècniques de gestió de conflictes i valorin el conflicte com una oportunitat de canviar en positiu. Es parlarà de la cultura de la pau, del respecte per les altres cultures diferents a la nostra i de com hem d’afrontar els reptes de la nova societat multicultural.