Expressió

Descripció

El  Departament d’Expressió del nostre centre aglutina  l’ Àmbit Artístic i l’ Àmbit de l’Educació Física. Des d’aquest departament es treballa per tal de potenciar una Educació integral, holística, crítica i social  de tot el nostre alumnat. Fomentem  la incorporació d’hàbits positius, saludables i constructius  relacionats amb aquests dos àmbits tan fonamentals i imprescindibles en els nostres temps. El nostre objectiu és que tots els nois i noies del nostre Institut tinguin l’oportunitat d’adquirir i assolir les eines necessàries per poder ser ciutadans/es actius i compromesos en la seva salut tant creativa i cultural com esportiva i corporal  i al mateix temps poder també participar de manera respectuosa, empàtica, emotiva, resolutiva, cooperativa, innovadora i constructiva en tots els sectors de la nostra societat.

Tot seguit us fem una introducció des d’Educació Visual i plàstica,  Educació Física  i  Música per tal d’apropar-vos una mica més al Departament d’Expressió.

 __ EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  _________________________________

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en el qual  estan creixent; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i críticament en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més a més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries (el saber, saber fer, saber ser i saber estar), els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assolirà com a conseqüència del treball en distintes matèries.

L’àrea d’Educació Visual i Plàstica té un paper fonamental en l’adquisició i el desenvolupament de les competències bàsiques de l’àmbit artísticL’anomenada àrea fomenta habilitats que afavoreixen l’adquisició de coneixements, la interpretació/resolució de problemes o situacions reals i contextualitzades i el desenvolupament personal, social i professional, és a dir, el saber conèixer, el saber fer i el saber ser i conviure. 

L’alumnat, en acabar els quatre cursos de l’ESO ha d’haver assolit  les competències bàsiques de l’àmbit artístic que fixa el Decret 187/2015, de 25 d’agost. Tal i com defineix el currículum vigent  “… s’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.”

En l’àmbit artístic es contemplen tres grans grups de competències bàsiques agrupades en tres dimensions:

  

– La Dimensió de percepció i escolta engloba les competències que corresponen a l’anàlisi de les produccions artístiques, pròpies o d’altres, en els àmbits de la creació visual,  i a mostrar hàbits de percepció activa i reflexiva de l’entorn.

La percepció és una de les dimensions importants implicades en l’inici de qualsevol activitat d’àmbit artístic. Visió i percepció ens proporcionen la comprensió del procés d’observació i d’elaboració mental que ajuda a desenvolupar el pensament visual. La revolució de la cultura visual fa que l’aspecte perceptiu esdevingui un fenomen dinàmic que cal incorporar al currículum per promoure noves formes de veure, de comunicar-se i d’expressar-se; és a dir, noves maneres d’entendre la realitat.

      

– La Dimensió d’expressió, interpretació i creació engloba les competències que impliquen les capacitats d’anàlisi, interpretació, representa­ció, creació, composició i experimentació en relació a les produccions artístiques, així com els hàbits de treball necessaris per desenvolupar projectes disciplinaris o transdisciplinaris.

Aquesta dimensió permet el foment de la creativitat des de l’àmbit artístic. La creativitat és una capacitat que aplega una gran complexitat de factors vinculats als coneixements i procediments d’un camp determinat. La creativitat suposa l’adquisició d’estructures que constitueixen el llenguatge, ajuda a l’elaboració de l’ordre i la lògica mental, referma els coneixements apresos i desenvolupa la imaginació. El domini dels llenguatges artístics s’esdevé quan, a més d’entendre’ls, s’usen de forma creativa per expressar-se i comunicar-se estèticament. Quan s’és capaç de fer propostes creatives a partir del coneixement i l’aplicació de les eines i els procediments dels llenguatges artístics, és quan podem parlar d’expressió, interpretació i creació plena a partir de l’art.

En la producció d’obres artístiques creatives es manifesta el temperament, el caràcter i la sensibilitat estètica de la persona, i implica processos de pensament i habilitats complexes com idear, planificar, elaborar, cercar significats i solucions flexibles i obertes. Les metodologies actives desperten l’interès i la creativitat dels alumnes, estimulen la seva sensibilitat i aviven la seva imaginació.

 

– La Dimensió societat i cultura dóna cabuda a les competències que es relacionen amb l’àmbit del gaudi, les emocions, el respecte de les produccions artístiques en el seu context i el reconeixement del valor social de l’art com a mitjà de cohesió i proposta d’accions prosocials. Aquest coneixement ha de portar a l’alumnat a la reflexió i l’adquisició d’una opinió fonamentada pròpia i respectuosa que afavoreixi l’emergència de valors personals i socials.

En aquest sentit, les competències involucrades en aquesta dimensió impliquen que, a l’aula, a més a més de fer, escoltar, manipular, interpretar i crear, l’art es configurarà com un coneixement conceptual i declaratiu, és a dir, saber d’art i saber parlar d’art. Des d’aquesta perspectiva, les produccions artístiques esdevenen objectes sobre els quals es pot reflexionar críticament.

En l’àmbit artístic, i tal com s’indica en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, cal treballar també els àmbits transversals; l’àmbit personal i social i l’àmbit digital, per tal d’ajudar  assolir a l’alumnat les competències transversals.

La matèria d’Educació visual i plàstica constitueix un bon vehicle per al desenvolupament de les competències de l’àmbit personal i social  ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees. Aquestes pràctiques estan directament relacionades amb la resolució positiva de conflictes.

La matèria col·labora en gran mesura en l’adquisició de la competència d’autonomia i iniciativa personal, ja que la comprensió i interpretació crítica de les imatges i les produccions artístiques condueix l’alumnat a aprendre a ser i a actuar de forma autònoma i solidària. A la competència d’aprendre a aprendre es contribueix en la mesura que el pensament crític implica la presa de consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de la dels altres i la identificació de les pròpies limitacions com a instrument de millora.

La matèria d’Educació visual i plàstica constitueix un bon vehicle per al desenvolupament de les competències de l’àmbit digital ja que la importància que adquireixen en el currículum els continguts relatius a l’entorn audiovisual i multimèdia, amb la utilització dels recursos TIC i TAC expressen el paper que s’atorga a aquesta matèria en l’adquisició d’aquestes.

Totes les activitats que es porten a terme des del departament d’Educació visual i plàstica estan dissenyades a partir de les competències bàsiques assignades a l’àmbit artístic i a partir de les competències transversals per tal que la diversitat de  l’alumnat vagi aconseguint, amb els seus diferents ritmes i nivells, ser competent perceptivament, artísticament, digitalment, creativament, socialment i culturalment.

 

__  EDUCACIÓ FÍSICA ______________________________________________

 

“L’EDUCACIÓ FÍSICA TAMBÉ ÉS EDUCACIÓ”

Els experts defensen el valor de la matèria més enllà de la prevenció de l’obesitat. En destaquen el caràcter socialitzador, integrador i dinamitzador.

El passat 2 de juny de 2008 Carol Biosca va publicar al diari AVUI un article prou interessant sobre l’Educació Física.

Us en fem cinc cèntims..

“L’educació física ja no és el salt del plint i les taules de gimnàstica; és una manera d’actuar sobre l’educació integral de les persones a través del cos i el moviment i a partir d’experiències molt directes i molt vivencials”. Amb aquesta sentència defensa Albert Batalla, degà de la Facultat de Formació de Professorat de la Universitat de Barcelona, la necessitat d’un “canvi de xip” al voltant de l’assignatura pel que fa al paper que desenvolupa en l’actualitat en la formació dels escolars i a la seva importància com a portadora d’uns valors que sovint no li són reconeguts.

Valors que tenen a veure no només amb la prevenció en la lluita contra l’obesitat, amb els quals els experts lamenten que s’ha associat gairebé exclusivament, de forma errònia, l’assignatura. Sinó també vinculats a qüestions tan importants com la socialització dels joves i nens i la integració dels nouvinguts, amb la contribució a la millora de les relacions personals, o amb la dinamització dels centres educatius i alhora d’ensenyar una nova manera de viure el lleure.

Aportació de nous valors

“L’educació física ha evolucionat al mateix temps que la societat; els valors que aporta avui són molt diferents dels de fa 20 anys”, afirma el sr. Enric Maria Sebastiani professor de la Facultat de Pedagogia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Per a la investigadora Maria Prat, de l’àrea de didàctica de l’expressió corporal de la Universitat Autònoma, l’educació física és una “eina privilegiada” per afavorir l’adquisició d’uns valors individuals i socials. Un potencial donat per la “gran quantitat de relacions personals” que intervenen en el joc, l’esport i l’expressió corporal; “la presència de conflictes, l’aprendre a cooperar i competir, el seu llenguatge universal” (que facilita la integració dels nouvinguts) i el caràcter  “vivencial i lúdic de la matèria”.

L’exprofessora d’educació física Mariona Corbella, de la Fundació Mensalus, destaca la repercussió alhora de fomentar hàbits saludables, millorar la qualitat de vida i prevenir trastorns de conducta.

Facilita la comunicació

El doctor Josep Cabedo, de Blanquerna, destaca la importància d’un desenvolupament motor equilibrat per reforçar l’autoconfiança, i la “transferència” dels aprenentatges a altres àmbits de la vida quotidiana.

Després de la lectura d’aquest article, com diu la vella dita… “Es pot dir més fort, però no més clar”.

 

__  MÚSICA  _____________________________________________________

 

LA MÚSICA EN EL NOSTRE CENTRE

El Departament de Música està format per dues professores, Cristina Oliver i Sònia Vives  i un professor Rafa Libros.

El nostre Departament promou, motiva i participa, dins del possible, en tots els projectes musicals adreçats al nostre alumnat.

Actualment participem en aquests projectes musicals:

 • Projecte transversal “Viu la Música”
 • Tallers de sardanes del “Grup sardanista de la població”.
 • Tallers de danses tradicionals amb “L’ Esbart dansaire de la població”.
 • “Edudansa”, projectes musicals en coordinació amb els Centres de Primària.
 • Celebració de Santa Cecília , patrona dels músics. Cada 22 de novembre gaudim d’un dia on el nexe d’unió entre els diferents departaments és la música.
 • PRACTICUM I i II de la UAB, professorat Novell en pràctiques, sota la nostra tutorització.
 • Treballs de Recerca (TR) del Batxillerat tutoritzats pel professorat de Música.
 • “Intercanvi de Nadales” en coordinació amb tots el Centres educatius de la ciutat i amb una actuació pública de tots els nivells escolars.
 • “Concert de Nadal”  adreçat a l’alumnat del nostre Centre i a les seves famílies.
 • “Concert de Sant Jordi” actuacions de l’alumnat a la Cerimònia de lliurament de premis dels Jocs Florals de cada curs.
 • “Carnestoltes” amb comparses de l’alumnat i del professorat.
 • Taller de “Danses escoceses” pel professorat i Mestres del municipi.
 • Taller de “Batucada” pel professorat i Mestres del municipi.
 • 8 de Març: Dia de la Dona treballadora: Actuacions musicals (cançó i dansa) dins de la Programació de la Jornada a nivell municipal , si s’escau.
 • “Trobada de Corals de Secundària” dirigida pel Mestre Constantí Sotelo amb més de 6.000 alumnes que hi participen d’arreu de Catalunya.
 • “Com Sona l’ESO” Teatre Musical amb més de 1500 participants de València, Balears i Catalunya.
 • Concert per la “Cerimònia de Lliurament d’Orles” per l’alumnat que supera l’ESO.
 • ERASMUS+ projecte K2 de mobilitat d’alumnes i professors dins l’àmbit europeu . Projecte interdisciplinar de diferents àrees curriculars on l’anglès , castellà i les llengües pròpies es treballen simultàniament.
 • 7ena Trobada  amb Dalziel High School d’Escòcia . Visita programada d’intercanvi d’experiències on l’anglès és l’idioma vehicular i la música ens envolta
 • I creació de tot tipus de projectes musicals d’Innovació pedagògica.

Com a novetat, enguany, hem engegat un concurs “caçatalents” adreçat a tot l’alumnat de l’Institut anomenat “Got Stars” amb la voluntat d’afavorir el desenvolupament de les habilitats artístiques de l’alumnat que no tenen cabuda dins el projecte curricular.

 Sergio Perales
 Estefania Sánchez
 Pepe Falgas
 Irene De la Osa
 Rosa Suñer
 Josep M. Ayuso
 Carles Bonsoms
 Sònia Vives

GIMNÀS: Espai polivalent de 200 m2 (20 mts x 10 mts) . Amb una alçada de 5 metres que permet una variada pràctica d’activitat física: Escalfament, jocs pre-esportius, treball de la condició física (circuits de força-resistència, flexibilitat, velocitat de reacció, etc.), esports de raqueta, pre-lluita, pràctica de “boulder” (rocòdrom horitzontal), etc.

PISTA POLIESPORTIVA: Espai polivalent de 900 m2 (50 mts x 18 mts), que permet la pràctica poliesportiva de l’alumnat: Bàsquet, handbol, futbol, futbol-sala, hoquei sala, rugby, voleybol, tennis, etc.

AULA DE MÚSICA

Espai per expressar-se artísticament.

Taules i cadires per l’alumnat.

Instrumental Orff i armaris per la seva correcta conservació:

PAD: Percussió d’Alçada Determinada: carillons, marimbes, xilòfons, metal·lòfons.

PAI: Percussió d’Alçada Indeterminada: triangles, caixes xineses, panderos, panderetes, cròtals, plats, claus, sonalls, castanyoles, güiros, maraques, etc.

Tubs Sonors. Kazoos (aeròfons) . Melòdiques (aeròfons). Faristols. Bateria. Guitarres. Ukelele. Baix elèctric. Saxos. Tible. Acordió. Jembé. Darbuka. Teclats, etc…

4 Ordinadors de consulta i/o pràctica d’edició musical dins l’aula.

Piano de paret i piano elèctric per acompanyar a l’alumnat

Ordinador del professorat amb connexió a Internet i projector amb pantalla interactiva.

Partitures. Paper de pentagrama. Rúbriques d’avaluació. Fotocòpies amb activitats.

Llibres de suport (en format paper i/o digital).

Gravadora digital.

Equip de so amb taula multipistes, microfonia i altaveus per a les grans ocasions.

No hi ha cap altre contingut