Orientació Educativa

Qui som?

Aquest seminari el conformem dues especialistes, Sandra Ruiz i Mª Ángeles Guillén, que atenem les necessitats educatives de tot l’alumnat del centre, especialment dels que es troben cursant l’educació obligatòria.

 

 Què fem?

La nostra tasca en l'institut té dues vessants: el suport a la comunitat educativa i l’atenció directa als alumnes i les seves famílies.

 

Suport a la comunitat educativa

Som un gran aliat del professorat en la detecció de dificultats d'aprenentatge, en la gestió de la diversitat i en la millora de la convivència, per això:

- Col·laborem amb els equips docents en la planificació, implementació i avaluació de les mesures i suports universals, addicionals i intensius d’atenció educativa per tal d’afavorir la inclusió.

- Oferim assessorament als tutors i al professorat en general amb la funció docent orientadora.

- Col·laborem estretament amb l’equip directiu en la coordinació i planificació de l’orientació acadèmica i professional del centre per a garantir la continuïtat formativa de tots els/les alumnes.

- Impulsem i donem suport als equips docents en l’elaboració dels plans de suport individualitzats, coneguts com PIs.

- Participem en les Comissions d’Atenció a la Diversitat on col·laborem en la detecció, seguiment i avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu del nostre alumnat.

 

Atenció directa als alumnes i les seves famílies

- Coordinem el procés d’atenció i d’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb el suport de l’Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP) i planifiquem les accions necessàries, per atendre adequadament l'alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.

- Donem suport als alumnes amb dificultats acadèmiques i/o emocionals i a les seves famílies.

- Fem classe en matèries instrumentals (matemàtiques, català i castellà) a diferents grups de 1r i 2n d’ESO per recolzar l’atenció a la diversitat del nostre alumnat.

- Coordinem el Programa de Mediació Escolar que tenim implantat al Centre des de fa 12 anys i duem a terme les mediacions necessàries per solucionar els conflictes interpersonals que es donen en el centre, creant entre el nostre alumnat la cultura de resolució alternativa i pacífica de conflictes.

- Aquest curs hem començat a elaborar i coordinar els diferents Protocols de prevenció, detecció i intervenció en els casos d’Assetjament i ciberassetjament, Maltractament i abusos, Consum de drogues i Conductes d’odi i discriminació entre d'altres.

- També ens encarreguem, com la resta del professorat, de tutoritzar a alguns alumnes amb el seu Treball de Recerca.

- Per últim, però no menys important, establim canals de comunicació amb les institucions i especialistes externs que treballen amb alumnes del centre com són els Serveis Socials, Serveis Psicopedagògics i Serveis de Salut.

 

“Todos los niños pueden aprender, sólo que no a la misma vez, ni de la misma manera”  - George Evans -

M. Ángeles Guillen Aguilar
Sandra Ruiz Mora

PROJECTE D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Aquest curs hem implementat un Projecte d’orientació a 4t d’ESO per facilitar al nostre alumnat l’elecció del seu itinerari formatiu postobligatori.

Al llarg de dues setmanes els alumnes:

  • Aprofundeixen en l'autoconeixement de la seva personalitat, aptituds i interessos.
  • Reben xerrades generals i específiques sobre les diferents opcions i possibilitats que tenen al seu abast.
  • Investiguen sobre els itineraris que els resulten més interessants.

D'aquesta manera afavorim la reflexió i la presa de decisions conscients.

Matemàtiques 1r d'ESO ATD

Pla docent de la matèria de Matemàtiques adreçada als alumnes de 1r de l'ESO que tenen adaptacions curriculars grupals i/o que segueixen un Programa intensiu de Millora (PIM)

MEDIACIÓ: Resolució alternativa de conflictes

Matèria optativa de 2n d' ESO destinada a que els alumnes practiquin tècniques de gestió de conflictes i valorin el conflicte com una oportunitat de canviar en positiu. Es parlarà de la cultura de la pau, del respecte per les altres cultures diferents a la nostra i de com hem d'afrontar els reptes de la nova societat multicultural.

Llengua i literatura Catalana i Castellana 1r ESO ATD

Pla docent de la matèria de Llengua i literatura catalana i castellana adreçada als alumnes de 1r de l'ESO que tenen adaptacions curriculars grupals i/o que segueixen un Programa intensiu de Millora (PIM)

Llengua i literatura Catalana 2n ESO ATD

Pla docent de la matèria de llengua i literatura catalana de 2n A. Adreçada als alumnes de 2n de l'ESO que tenen adaptacions curriculars grupals i/o que segueixen un Programa intensiu de Millora ( PIM ).