Orientació Educativa

Qui som?

Aquest seminari el conformem dues especialistes, Sandra Ruiz i Mª Ángeles Guillén, que atenem les necessitats educatives de tot l’alumnat del centre, especialment dels que es troben cursant l’educació obligatòria.

 

 Què fem?

La nostra tasca en l'institut té dues vessants: el suport a la comunitat educativa i l’atenció directa als alumnes i les seves famílies.

 

Suport a la comunitat educativa

Som un gran aliat del professorat en la detecció de dificultats d'aprenentatge, en la gestió de la diversitat i en la millora de la convivència, per això:

- Col·laborem amb els equips docents en la planificació, implementació i avaluació de les mesures i suports universals, addicionals i intensius d’atenció educativa per tal d’afavorir la inclusió.

- Oferim assessorament als tutors i al professorat en general amb la funció docent orientadora.

- Col·laborem estretament amb l’equip directiu en la coordinació i planificació de l’orientació acadèmica i professional del centre per a garantir la continuïtat formativa de tots els/les alumnes.

- Impulsem i donem suport als equips docents en l’elaboració dels plans de suport individualitzats, coneguts com PIs.

- Participem en les Comissions d’Atenció a la Diversitat on col·laborem en la detecció, seguiment i avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu del nostre alumnat.

 

Atenció directa als alumnes i les seves famílies

- Coordinem el procés d’atenció i d’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb el suport de l’Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP) i planifiquem les accions necessàries, per atendre adequadament l'alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.

- Donem suport als alumnes amb dificultats acadèmiques i/o emocionals i a les seves famílies.

- Fem classe en matèries instrumentals (matemàtiques, català i castellà) a diferents grups de 1r i 2n d’ESO per recolzar l’atenció a la diversitat del nostre alumnat.

- Coordinem el Programa de Mediació Escolar que tenim implantat al Centre des de fa 12 anys i duem a terme les mediacions necessàries per solucionar els conflictes interpersonals que es donen en el centre, creant entre el nostre alumnat la cultura de resolució alternativa i pacífica de conflictes.

- Aquest curs hem començat a elaborar i coordinar els diferents Protocols de prevenció, detecció i intervenció en els casos d’Assetjament i ciberassetjament, Maltractament i abusos, Consum de drogues i Conductes d’odi i discriminació.

- També ens encarreguem, com la resta del professorat, de tutoritzar a alguns alumnes amb el seu Treball de Recerca.

- Per últim, però no menys important, establim canals de comunicació amb les institucions i especialistes externs que treballen amb alumnes del centre com són els Serveis Socials, Serveis Psicopedagògics i Serveis de Salut.

 

“Todos los niños pueden aprender, sólo que no a la misma vez, ni de la misma manera”  - George Evans -

M. Ángeles Guillen Aguilar
Sandra Ruiz Mora

PROJECTE D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Aquest curs hem implementat un Projecte d’orientació a 4t d’ESO per facilitar al nostre alumnat l’elecció del seu itinerari formatiu postobligatori.

Al llarg de dues setmanes els alumnes:

  • Aprofundeixen en l'autoconeixement de la seva personalitat, aptituds i interessos.
  • Reben xerrades generals i específiques sobre les diferents opcions i possibilitats que tenen al seu abast.
  • Investiguen sobre els itineraris que els resulten més interessants.

D'aquesta manera afavorim la reflexió i la presa de decisions conscients.

Matemàtiques 1r d'ESO ATD

Aquest curs la Mª Ángeles Guillén atèn els alumnes que fan 1r d'ESO al grup d'ATD de matemàtiques. En total són 15 nois i noies que necessiten una adaptació curricular donades les seves dificultats d'aprenentatge. Es segueix el mateix llibre de 1r d'ESO de l'editoral Barcanova, però s'adapten alguns exercicis i per les explicacions s'utilitzen recursos metodològics adequats a les dificultats d'aprenentatge dels alumnes.
 

MEDIACIÓ: Resolució alternativa de conflictes

Matèria optativa de 3r d' ESO destinada a que els alumnes practiquin tècniques de gestió de conflictes i valorin el conflicte com una oportunitat de canviar en positiu. Es parlarà de la cultura de la pau, del respecte per les altres cultures diferents a la nostra i de com hem d'afrontar els reptes de la nova societat multicultural.

Llengua i literatura catalana 1r ESO ATD

Pla docent de la matèria de Llengua i literatura catalana adreçada als alumnes de 1r de l'ESO que tenen adaptacions curriculars grupals i/o que segueixen un Programa intensiu de Millora (PIM)

Llengua i literatura Catalana 2n ESO ATD

Pla docent de la matèria de llengua i literatura catalana de 2n A. Adreçada als alumnes de 2n de l'ESO que tenen adaptacions curriculars grupals i/o que segueixen un Programa intensiu de Millora ( PIM ).