Visual i plàstica

La finalitat de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en el qual  estan creixent; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i críticament en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més a més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries (el saber, saber fer, saber ser i saber estar), els nois i les noies han d'aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes matèries.

L’àrea d’Educació Visual i Plàstica té un paper fonamental en l’adquisició i el desenvolupament de les competències bàsiques de l’àmbit artístic. L’anomenada àrea fomenta habilitats que afavoreixen l’adquisició de coneixements, la interpretació/resolució de problemes o situacions reals i contextualitzades i el desenvolupament personal, social i professional, és a dir, el saber conèixer, el saber fer i el saber ser i conviure. 

L’alumnat, en acabar els quatre cursos de l’ESO ha d’haver assolit  les competències bàsiques de l’àmbit artístic que fixa el Decret 187/2015, de 25 d'agost. Tal i com defineix el currículum vigent  “... s'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.”

En l’àmbit artístic es contemplen tres grans grups de competències bàsiques agrupades en tres dimensions:

 

- La Dimensió de percepció i escolta engloba les competències que corresponen a l’anàlisi de les produccions artístiques, pròpies o d’altres, en els àmbits de la creació visual,  i a mostrar hàbits de percepció activa i reflexiva de l’entorn.

La percepció és una de les dimensions importants implicades en l’inici de qualsevol activitat d’àmbit artístic. Visió i percepció ens proporcionen la comprensió del procés d’observació i d’elaboració mental que ajuda a desenvolupar el pensament visual. La revolució de la cultura visual fa que l’aspecte perceptiu esdevingui un fenomen dinàmic que cal incorporar al currículum per promoure noves formes de veure, de comunicar-se i d’expressar-se; és a dir, noves maneres d’entendre la realitat.

    

- La Dimensió d’expressió, interpretació i creació engloba les competències que impliquen les capacitats d’anàlisi, interpretació, representa­ció, creació, composició i experimentació en relació a les produccions artístiques, així com els hàbits de treball necessaris per desenvolupar projectes disciplinaris o transdisciplinaris.

Aquesta dimensió permet el foment de la creativitat des de l’àmbit artístic. La creativitat és una capacitat que aplega una gran complexitat de factors vinculats als coneixements i procediments d’un camp determinat. La creativitat suposa l’adquisició d’estructures que constitueixen el llenguatge, ajuda a l’elaboració de l’ordre i la lògica mental, referma els coneixements apresos i desenvolupa la imaginació. El domini dels llenguatges artístics s’esdevé quan, a més d’entendre’ls, s’usen de forma creativa per expressar-se i comunicar-se estèticament. Quan s’és capaç de fer propostes creatives a partir del coneixement i l’aplicació de les eines i els procediments dels llenguatges artístics, és quan podem parlar d’expressió, interpretació i creació plena a partir de l’art.

En la producció d’obres artístiques creatives es manifesta el temperament, el caràcter i la sensibilitat estètica de la persona, i implica processos de pensament i habilitats complexes com idear, planificar, elaborar, cercar significats i solucions flexibles i obertes. Les metodologies actives desperten l’interès i la creativitat dels alumnes, estimulen la seva sensibilitat i aviven la seva imaginació.

- La Dimensió societat i cultura dóna cabuda a les competències que es relacionen amb l’àmbit del gaudi, les emocions, el respecte de les produccions artístiques en el seu context i el reconeixement del valor social de l’art com a mitjà de cohesió i proposta d’accions prosocials. Aquest coneixement ha de portar a l’alumnat a la reflexió i l’adquisició d’una opinió fonamentada pròpia i respectuosa que afavoreixi l’emergència de valors personals i socials.

En aquest sentit, les competències involucrades en aquesta dimensió impliquen que, a l’aula, a més a més de fer, escoltar, manipular, interpretar i crear, l’art es configurarà com un coneixement conceptual i declaratiu, és a dir, saber d’art i saber parlar d’art. Des d’aquesta perspectiva, les produccions artístiques esdevenen objectes sobre els quals es pot reflexionar críticament.

En l’àmbit artístic, i tal com s’indica en el Decret 187/2015, de 25 d'agost, cal treballar també els àmbits transversals; l’àmbit personal i social i l’àmbit digital, per tal d’ajudar  assolir a l’alumnat les competències transversals.

La matèria d’Educació visual i plàstica constitueix un bon vehicle per al desenvolupament de les competències de l’àmbit personal i social  ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l'expressió de les emocions, vivències i idees. Aquestes pràctiques estan directament relacionades amb la resolució positiva de conflictes.

La matèria col·labora en gran mesura en l'adquisició de la competència d'autonomia i iniciativa personal, ja que la comprensió i interpretació crítica de les imatges i les produccions artístiques condueix l'alumnat a aprendre a ser i a actuar de forma autònoma i solidària. A la competència d'aprendre a aprendre es contribueix en la mesura que el pensament crític implica la presa de consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de la dels altres i la identificació de les pròpies limitacions com a instrument de millora.

La matèria d’Educació visual i plàstica constitueix un bon vehicle per al desenvolupament de les competències de l’àmbit digital ja que la importància que adquireixen en el currículum els continguts relatius a l'entorn audiovisual i multimèdia, amb la utilització dels recursos TIC i TAC expressen el paper que s'atorga a aquesta matèria en l'adquisició d’aquestes.

Totes les activitats que es porten a terme des del departament d’Educació visual i plàstica estan dissenyades a partir de les competències bàsiques assignades a l’àmbit artístic i a partir de les competències transversals per tal que la diversitat de  l’alumnat vagi aconseguint, amb els seus diferents ritmes i nivells, ser competent perceptivament, artísticament, digitalment, creativament, socialment i culturalment.

 

Manel Castelló
Rosa Suñer Fabrellas

 

MOSTRA  DEL MOVIMENT  DE PRODUCCIÓ  I REFLEXIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL

EN LA MATÈRIA  D' EDUCACIÓ VISUAL  I  PLÀSTICA

( Produccions i experiències dels Cursos 2020 -21 / 2019-2020  i  2018-2019 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Amplificant i enriquint la nostra capacitat d'observació utilitzant l'activitat artística, amb 1rESO

Amb l’alumnat d’ Educació visual i plàstica de 1r d’ESO estem aprenent que la mirada pot ser múltiple, diversa, àmplia i que la nostra percepció, com a éssers humans que som, és força limitada i fàcilment ens enganya,... Però no obstant això, si la treballem i la desenvolupem pot ser gairebé infinita i plena de possibilitats...

Estem comprovant que l’art i l’activitat creativa ens poden ajudar molt a amplificar i potenciar la nostra capacitat d'observació!!!

Gaudiu doncs de les nostres versions de la famosa Copa de Rubin i intenteu esbrinar quines cares i copes hi veieu en les nostres figures ambigües!!!

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

     

.............................................................................................................................

El potencial de la línia. Dibuixar és com ballar. Coneixent l'Op Art amb 1rESO

Amb l’alumnat d’ Educació visual i plàstica de 1r d’ESO estem aprenent el potencial comunicatiu i expressiu que tenen les línies si aconseguim gestionar la nostra ma i ser capaços i capaces de ballar amb el nostre llapis entre els nostres dits. Dibuixar és com ballar si aconseguim seguir els moviments que el nostre cos i el nostre cervell ens van dictant. En aquí us compartim aquests exercicis inspirats en el moviment artístic anomenat Optical ART, artistes amb un domini absolut de les línies i de les múltiples relacions entre elles,..

Gaudiu doncs dels dissenys dels coixins produïts per l'alumnat de 1rESO!!!

 

.................................................................................................................................

Tercer any de la Proposta i Encàrrec de Direcció i el departament de Visual i plàstica:

Dissenyar, en l'Optativa de 4ESO de  VIP, una POSTAL DE NADAL (plurilingüe i contemporània) pel nostre Institut i que la puguem utilitzar per  desitjar unes bones festes a les famílies, entitats,organitzacions,....

Després da realitzar una  pluja d'idees col.lectiva i dedicar vàries sessions a crear esbossos, aquí us mostrem els treballs seleccionats.

Felicitats pels resultats tan interessants creativament!!!!!

+

Postal guanyadora. 1rPremi: Anna Piquer

2n Premi:  Sheng Han

3r Premi: Yaiza Salgado

        

             Finalista: Ada lópez                                              Finalista: Eva Pardo

   

       Finalista: María Giménez                                     Finalista: Iker Nieves

               Finalista:  Albert Giménez

..............................................................................................................................................

Coneixent què és la mirada fèrtil i descobrint per a què serveix l’art amb 1rESO

A Educació visual i plàstica, amb l'alumnat de 1r d' ESO, estem coneixent què és la mirada fèrtil i descobrint per a què serveix l’art i  la creació artística.

Us compartim algunes versions en procés que hem produït i creat inspirant-nos en poemes visuals del gran prestidigitador de les paraules:  Joan Brossa.

Esperem que us comuniquin tantes idees, emocions, sensacions, valors, interrogants, reflexions, ...com el que ha provocat en nosaltres aquest misteriós, àgil i intel·ligent poeta visual.

Gaudiu doncs dels treballs produïts per tot l'alumnat i no us oblideu de deixar  volar la imaginació!!!

 

 

 

      

    

 

..................................................................................................................................................

Treballant la percepció i ampliant la mirada: Lluitant en contra dels estereotips visuals amb 1rESO

A Educació visual i plàstica, amb l'alumnat de 1r d' ESO, estem aprenent que la nostra mirada pot ser oberta, observadora, curiosa, investigadora, entenedora, reflexiva, creativa diversa, tolerant, inclusiva, ...Així lluitem en contra dels estereotips visuals, ens alfabetitzem visualment  i aprenem a crear formes úniques, riques, complexes, cuidades, originals, ...

Us compartim alguns esbossos en procés que hem dibuixat tot observant alguns dels arbres que la nostra natura ens regala.Esperem que gaudiu de les  oliveres, xiprers, palmeres, tarongers, avets, desmais,....produits per l'alumnat de 1rESO.

Moltes gràcies ja que entre tots i totes hem creat un gran bosc per passejar-nos-hi  i gaudir-hi!!!!

 

 

     

......................................................................................................................................................

Aprofundiment a l'entorn del Modernisme, in situ. Visita a la Sagrada Família amb els grups de 1r d´ESO

 

    

Aquesta setmana de febrer, hem organitzat, des de la matèria d´ Educació Visual i plàstica, una visita didàctica al temple de la Sagrada Família per tal de  fomentar, en l’alumnat de 1r d’ ESO, el coneixement, el respecte, l’admiració i el saber gaudir del nostre patrimoni artístic i arquitectònic. Tots i totes hem pogut comprovar, preguntar, respondre, cercar i experimentar   a l’entorn del que vam treballar a l’aula relacionat amb el Modernisme (Art Nouveau, Jugendstil, Sezessionstil, Stile Liberty) i també,  observar, contemplar i “disfrutar”  de les quatre paraules claus que hem après i ens regala aquest estil artístic: llum, corba, natura i fantasia.

.....................................................................................................................................................

Creem figures ambigües. Aprenent, experimentant i produïnt amb versions personals i imaginàries de la Copa de Rubin amb l'alumnat de 4 d'Optativa de VIP

  

 

...........................................................................................................................................................

Segon any de la Proposta i Encàrrec de Direcció i el departament de Visual i plàstica:

Dissenyar, en l'Optativa de 4ESO de  VIP, una postaleta de Nadal (plurilingüe i contemporània) pel nostre Institut i que la puguem utilitzar per  desitjar unes bones festes a les famílies, entitats,organitzacions,....

Després da realitzar una  pluja d'idees col.lectiva i dedicar vàries sessions a crear esbossos, aquí us mostrem els treballs seleccionats.

Felicitats pels resultats tan interessants creativament!!!!!

                               Postal guanyadora. Geovanna Menoscal i Salma Kadmiri

  

            Postal Finalista. Roser Cervera                             Postal Finalista. Miranda Arjona

            

         Postal Finalista. Inma Rodrígeuz i Aitana Álvarez                                                   Postal Finalista. íker Rodríguex i Eric Luque

                   

                         Postal Finalista.  Allan  Lucas   i Daniel Roldán  

.......................................................................................................................................

Ens apropem cooperativament, amb 1r d'ESO, als traços de Hans Hartung. El pintor que investigava  i creava espais de llibertat

 

 

 

Aprenent a treballar i a comunicar amb el nostre món simbòlic i amb les paraules proposades. 1ESO VIP

De les vinyetes resultants podríem dir-ne:   "   SELFIES  PERSONALS  "

 

  

 

Treballant en el procés creatiu pels dissenys de peces de roba relacionades amb les avantguardes artístiques del sXX i amb el còmic MAUS  amb l'alumnat de l'Optativa de VIP de 4ESO.

 

 

 

Esbossos de treball de:  Yasmina i Steven, Aleix, Sandra, Pol,

Maryam, Juan, Nathalia i Germán (d'esquerra a dreta i de dalt a baix)

..................................................................................................................................

Aprenent a cooperar  amb el treball creatiu de l'artista japonesa Yayoi Kusama i amb l'alumnat de 1ESO de VIP

 

 

Amb l'alumnat de 1ESO d'Educació visual i plàstica hem observat i gaudit de les obres de l'artista japonesa Yayoi Kusama i hem creat composicions cooperatives  tot intentant apropar-nos al seu món interior.

Ho hem penjat a la cartellera que tenim al passadís per tal de promocionar les nostres produccions artístiques i també per tal d'apropar l'art a tot l'alumnat, personal i  visitants/es del centre i que puguin gaudir de les creacions que fem.

.............................................................................................................................................................................

Proposta i encàrrec de Direcció i el departament de Visual i plàstica:

Dissenyar, en l'Optativa de 4ESO de  VIP, una postaleta de Nadal (plurilingüe i contemporània) pel nostre Institut i que la puguem utilitzar per  desitjar unes bones festes a les famílies, entitats,organitzacions,....

Després da realitzar una  pluja d'idees col.lectiva i dedicar vàries sessions a crear esbossos, aquí us mostrem els treballs seleccionats.

Felicitats pels resultats tan interessants creativament!!!!!

                                    

                                                Postal guanyadora

                          

                                   Postal finalista. Steven Ballesteros

                                      

                                  Postal Finalista. Yasmina Maruenda 

                                    

                                     Postal Finalista. Yilmara  Camacho 

                            

                                     Postal Finalista. Shan Shan Jiang 

.....................................................................................................................................................................