Curs de formació específic per l'accés als Cicles Formatius de GS

Destinataris

El curs de formació específic s’adreça a les persones que posseeixen el títol de Tècnic.

Durada

Té una durada mínima de 700 hores

Contingut

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica.La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

 

(1) Matèria vàlida també per a la família d’Activitats físiques i esportives

(2) No evaluable

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques.

Els centres han d’oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques. D’acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir més d’una matèria opcional.

Qualificació

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior.Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mit-jana.

Accés

Poden accedir les persones que posseeixin el títol de tècnic d’algun dels ensenyaments que s’indiquen a l’annex 5.

Efectes

La superació del curs té els efectes següents:

a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe per a qui, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, vulgui accedir als cicles formatius de grau superior, mitjançant la reserva de places prevista específicament per als alumnes que superin aquest curs. Dins d’aquesta reserva, en els centres dependents del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat següents:

1r En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.

2n En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.

3r En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.

4t En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.A l’annex 5 es detallen les opcions prioritàries per a cada família professional.

Dins de cada bloc de prioritat, les sol·licituds d’admissió dels alumnes s’ordena-ran seguint l’ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, en cas d’empat, es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova d’accés. En tot cas l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova d’accés.

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

+ informació (Departament d'Ensenyament)

Tutoria CAS