School Documentation

La missió del nostre centre és educar i formar en els diferents nivells educatius per tal que s’acompleixin els objectius de cadascuna de las etapes educatives amb la finalitat que els seus alumnes siguin ciutadans/es responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn, i també competents en les habilitats socials i personals, la qual cosa els permetrà, d’una  banda  incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i de l’altra integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal d’obtenir el més alt rendiment possible de l’alumnat, caldrà adaptar la metodologia educativa a les condicions que aquest presenti.

En aquesta secció del web, trobareu tots els documents de centre.

DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE PEL CURS 2014 / 2015

DOCUMENTS DE CENTRE

Application pdf Projecte de Direcció (PdD)

Application pdf Projecte Educatiu de Centre (PEC). En actualització

Application pdf Programació General Anual de Centre (PGAC). (Guia per a les famílies)

Application pdf Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC). En actualització

Application pdf Pla d'Acció Tutorial (PAT). En actualització

Application pdf Pla d'Acollida (PA). En actualització

Application pdf Pla Lingüístic de Centre (PLC). En actualització

Application pdf Protocol Programa Salut i Escola (PSE)

Protocol detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals. (Departament d'Ensenyament)

Pla estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu (PMQCE)

Presentació