School Council

Funcions del Consell Escolar

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
 3. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 
 4. Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu. 
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
 7. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
 10. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

+ infomació (Departament d'Ensenyament)

Els seus membres són:

Presidència

 • Enrique Muñoz

Secretaria (amb veu i sense vot)

 • Sònia Vives

Equip directiu

 • Carme Vernet
 • Fernando Mateu
 • M. Rosa Ena

6 Representacions del professorat

 • Marisa Estrada
 • Viky Font
 • M. Jesús Lorés
 • Francisco Llamas
 • Montserrat Calaf
 • Georgina Martínez

3 Representacions de pares i mares

 • Mercè Torres
 • Imma Durán
 • Queti Godina

4 Representacions de l'alumnat

 • Mariame Kadmiri
 • Joan Sánchez
 • Marcela Muñoz
 • Oscar García

1 Representació de l'AMPA

 • M. Carmen Aguilar

1 Representació del PAS

 • Diego Martínez

1 Representació de l'Ajuntament

 • Gemma Guàrdia