Departaments Didàctics

Els caps de departament com a representants del departament a la Comissió Pedagògica participen en les tasques següents:

 • L'elaboració del Projecte de Centre i en el seu seguiment.
 • Coordina i redacta la programació didàctica del departament i la memòria final de curs.
 • Dirigeix i coordina les activitats acadèmiques del departament.
 • Convoca i presideix les reunions ordinàries del departament.
 • Coordina l'elaboració de convocatòries d'exàmens extraordinaris o proves inicials de nivell, presideix la realització i avaluació de l'examen en col·laboració amb la resta dels membres del departament.
 • Té cura del compliment de la programació didàctica del departament i l'aplicació correcta dels criteris d'avaluació.
 • Resol les reclamacions dels alumnes, a final de curs, d'acord amb les deliberacions dels membres del departament, i n'elabora els informes.
 • Cordina l'organització dels espais, compra de material i equipament específic, i en té cura del manteniment.
 • Promou l'avaluació de la pràctica docent dels membres del departament.
 • Promou l'avaluació dels diferents projectes i activitats del departament.
 • Té cura i gestiona els llibres d'actes, inventari, biblioteca, etc. del departament.
 • Gestiona els recursos i el pressupost assignat al departament.
 • Revisa les programacions evitant llacunes, establint-ne els mínims en funció de les necessitats dels alumnes i la seva diversitat.
 • Promou l'anàlisi del rendiment dels alumnes i la recerca d'estratègies per a millorar-lo.
 • Recolza els companys nous en el seu procés d'integració al centre i la seva implicació en les tasques del departament.
 • Promou l'organització interna del departament.Facilita el treball en equip i la presa de decisions per consens.

Promou la innovació i l'experimentació metodològica i didàctica en relació a la seva matèria o àrea.

Busca la solució als problemes que sorgeixen en el funcionament intern del departament.

 

Departaments didactics