L’equip directiu està format pel director, el cap d’estudis, el coordinador pedagògic i el secretari o, si s’escau, l’administrador. Als instituts d’educació secundària que el Departament d’Ensenyament determini, ja sigui pel seu nombre elevat d’alumnes o la seva complexitat horària o organitzativa, es podrà nomenar un cap d’estudis adjunt, que dependrà directament del cap d’estudis.

El delegat territorial corresponent del Departament d’Ensenyament nomena els equips de govern dels instituts d’educació secundària, d’acord amb el procediment establert en el Reglament Orgànic de Centres.

En els instituts d’educació secundària, els orgàns de govern constitueixen l’equip directiu. La periodicitat de les seves reunions, així com la seva forma concreta de funcionament l’establirà el mateix equip. Es reunirà, de manera general, un cop per setmana.

L’equip directiu assessora el director en matèries de la seva competència, elabora la programació general, el projecte educatiu, el reglament de règim interior i la memòria anual de l’institut.

Així mateix, l’equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.

Tot i que cada òrgan unipersonal té ben establertes les seves funcions, sobretot en els primers anys de la implantació del nou pla d’estudis, director, cap d’estudis i coordinador pedagògic treballaran plegats pel que fa a l’esbós de l’estructuració del currículum, de la coherència dels crèdits variables i dels aspectes pedagògics que no es poden separar dels tècnics ni de la seva relació amb el Projecte Educatiu de Centre.

Competències del director

La direcció i responsabilitat general de l’activitat de l’institut d’educació secundària correspon al director, el qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació al projecte educatiu i a la programació general.

Correspon al director:

a) Representar el centre i representar l’administració educativa en el centre, sens perjudici de les competències de la resta d’autoritats educatives de l’administració educativa.

b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre.

c)  Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents i sens perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern.

d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general del centre conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per a l’elaboració, aplicació i revisió, quan s’escaigui, del projecte curricular del centre i per la seva adequació al currículum aprovat pel govern de la Generalitat.

e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l’administració educativa.

f)   Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l’institut.

g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de govern del centre, visar les actes i executar els seus acords adoptats en l’àmbit de la seva competència.

h)  Tenir cura de la gestió econòmica de l’institut i formalitzar els contractes relatius a l’adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, i autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost del centre.

i)   Visar les certificacions i els documents oficials del centre.

j)   Designar el cap d’estudis, el coordinador pedagògic i el secretari, si n’hi hagués, i proposar el seu nomenament al delegat territorial corresponent del Departament d’Ensenyament. També sens perjudici del que estableix l’article 18 del Reglament Orgànic de Centres, correspon al director designar a la resta d’òrgans unipersonals de govern i nomenar els de coordinació.

k)  Vetllar pel compliment del Reglament de règim interior del centre.

l)   Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta dels departaments.

m)   Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.

n)  Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent.

o) Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual d’activitats del centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament, un cop el Consell escolar del centre n’hagi emès el corresponent informe.

p) Altres funcions que per disposicions del Departament d’Ensenyament siguin atribuïdes als directors dels centres.

Competències del cap d’estudis

Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director de l’institut.

Són funcions específiques del cap d’estudis:

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb els centres de procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria de la zona escolar corresponent.

Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre.

b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics.

c)  Substituir el director en cas d’absència.

d) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle.

e) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.

f)   Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

Competències del secretari administrador

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de l’institut, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut, quan el director així ho determini.

Són funcions específiques del secretari les següents:

a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin.

b) Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva programació general i el calendari escolar.

c)  Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut, amb el vistiplau del director.

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del centre.

e) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents.

f)   Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.

g) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.

h)  Confegir i mantenir l’inventari general del centre.

i)   Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.

j)   Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent.

k)  Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l’institut o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

 Competències del coordinador pedagògic

Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la dependència del director.

Són funcions específiques del coordinador pedagògic:

a) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els grups de treball. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que s’imparteixen a l’institut.

b) Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments que s’imparteixen en el primer cicle de l’educació secundària obligatòria i els corresponents als del cicle superior d’educació primària en el si de la zona escolar corresponent.

c)  Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits a l’institut.

d) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els grups de treball.

Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d’Ensenyament quan escaigui.

e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els caps de departament.

f)   Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre.

g) Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’institut, juntament amb els caps de departament.

h)  Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’institut, quan escaigui.

i)   Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

Direcció

M. Rosa Ena
[email protected]

Cap d'Estudis ESO I BTX

M. del Mar Martín
[email protected]

Cap d'Estudis Cicles Formatius

Ignasi Aguirre
[email protected]

Cap d'Estudis Cicles Formatius

Jose Escrivà
[email protected]

Coordinació Pedagògica

Georgina Martínez
[email protected]

Secretaría

Sònia Vives
[email protected]

Administració

Enrique Muñoz
[email protected]