Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments programes de formació i inserció, Formació Professional Inicial, Cicles formatius d’Arts
Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.
Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Acord:

És un document, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre educatiu.
Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial d’acord, que l’ha d’autoritzar el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l’acord autoritzat.

Durada de les pràctiques:

La durada de la formació en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera
intensiva.

Seguiment:
A l’escola el/la coordinador/a de formació professional, o persona responsable de les pràctiques.
Els/les tutors/res de pràctiques professionals.
A l’empresa Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre docent.
A l’Administració
El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fct/