L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia va entrar a formar part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) del Departament d’Educació el setembre del 2021 amb l’objectiu de dissenyar i implementar un sistema de gestió per processos basat en la norma ISO 9001, que cerca la qualitat i la millora contínua de l’ensenyament.

Política de Qualitat

L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia té com a objectiu oferir un servei educatiu i formatiu de qualitat orientat a l’excel·lència, basat en la millora contínua. Per això, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat coherent amb la missió, adequada a les expectatives i necessitats de tots els grups d’interès, i d’acord amb la norma ISO 9001.

L‘actuació de l‘institut, d‘acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a: 

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat, famílies així com tots els grups d’interès. 
 • Donar compliment als condicionaments que marquen les lleis en matèria d’educació o relacionades i, si escau, als requisits de les normes acreditadores de qualitat.
 • Contribuir a l‘assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació, garantint la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
 • Desenvolupar i implicar el conjunt de l‘equip humà que forma part de l‘Institut per tal d‘assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa. 
 • Millorar el prestigi del centre i la confiança dels grups d’interès, mitjançant la creació d’equips de millora, formació del professorat, gestió de la documentació, habilitació d’espais per a l’alumnat i manteniment de la confiança de les empreses col·laboradores amb la formació de l’alumnat d’FP.

El compromís amb la qualitat i la millora continua és una responsabilitat de tot l‘equip professional del centre implicat. L‘equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

Abast del Sistema de Gestió de Qualitat

L’objecte i àmbit d’aplicació del sistema de gestió de qualitat de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia comprèn l’ensenyament reglat dels cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i superior.

S’exclou el punt 8.3 de la norma internacional de qualitat ISO 9001, corresponent al disseny i desenvolupament dels productes i serveis perquè el Departament d’Educació és el responsable del currículum educatiu i per tant, el que dissenya l’estructura, els continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.

Missió

La missió del centre és educar i formar en els diferents nivells educatius per tal que s’acompleixin els objectius de cadascuna de les etapes educatives amb la finalitat que els/les seus/seves alumnes siguin ciutadans/-es responsables, solidaris/-es, respectuosos/-es amb l’altre i l’entorn, i també competents en les habilitats socials i personals, la qual cosa els/les permetrà, d’una banda incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i de l’altra integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal d’obtenir el més alt rendiment possible de l’alumnat, caldrà adaptar la metodologia educativa a les condicions que aquest presenti.

Visió 

L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia vol esdevenir un referent en la formació dels/les joves de  l’entorn de Sant Joan Despí, atenent al desenvolupament integral de l’alumnat i que proporcioni al professorat un entorn participatiu i motivador. Per això volem:

 • Enfortir les estratègies d’aprenentatge que permetin al nostre alumnat progressar en la seva formació acadèmica i facilitar-ne la futura inserció laboral i social.
 • Millorar la qualitat educativa basada en el gust per aprendre en un entorn agradable amb respecte pels altres i per l’entorn.
 • Fer que l’alumnat assoleixi un progrés personal i un rendiment acadèmic adequat a les seves característiques i capacitats.
 • Afavorir la plena integració de l’alumnat nouvingut dins el centre i la societat.
 • Aconseguir una estructura eficient i eficaç dotada de prou recursos per assolir els objectius desitjats.
 • Crear les condicions perquè els diferents sectors de la comunitat educativa puguin fer front als conflictes i els resolguin mitjançant el diàleg i la mediació, la qual cosa ens permetrà crear un ambient favorable a l’estudi i comprometre’ns amb el diàleg, la participació i la responsabilitat.
 • Promoure un institut on hi hagi dins de l’aula els estris necessaris perquè l’alumnat, a través de l’observació, l’experimentació, la manipulació i la recerca, i amb l’ajut de les tecnologies de la informació, pugui arribar a construir els seus coneixements i conceptes científics i humanístics.
 • Fomentar l’ús social i cultural de la llengua catalana dins els diferents estaments de la comunitat educativa.
 • Tenir una estructura organitzativa on els diferents col•lectius: pares i mares, alumnat, PAS i professorat puguin expressar les seves opinions i participar activament en els projectes del centre.
 • Ser capaç d’adaptar-se als canvis i ser receptiu a noves propostes i possibilitats d’innovació i millora.
 • Tenir un equip de professionals il•lusionats i formats adequadament per portar a terme el nostre Projecte Educatiu.
 • Educar la sensibilitat mitjançant la potenciació de les àrees d’expressió musical i artística.

Valors

Els principis que han de regir el nostre centre són:

 • Compromís amb la cultura i llengua catalanes com a elements de cohesió social i cultural.
 • Compromís per la integració dels nouvinguts en l’entorn escolar i social.
 • Voluntat d’escola pública oberta al coneixement d’altres llengües i cultures (anglès, francès, alemany, etc.).
 • Com a escola associada a la UNESCO, promoció de la cultura de la pau i la no violència, la solidaritat i el diàleg.
 • Respecte dels drets individuals i col•lectius entre tots els components de la comunitat educativa.
 • Cultura de la llibertat d’expressió i foment del raonament i esperit crítics.
 • Cultura de l’esforç necessari per aconseguir una fita, tot potenciant la responsabilitat individual de l’alumnat.
 • Cultura del gust pel treball ben fet.
 • Cultura del treball docent en equip i basat en el consens.
 • Foment de la igualtat d’oportunitats.
 • Corresponsabilitat de l’escola i les famílies en l’educació de l’alumnat.
 • Respecte a l’entorn i el medi ambient, tot fomentant uns hàbits personals i col•lectius que comportin un estalvi de recursos i una protecció mediambiental.
 • Treballar a partir del respecte, la responsabilitat, la tolerància, la convivència, la cohesió i el compromís social.
 • Fomentar el treball en equip i cooperatiu. 
 • Atendre la diversitat, la integració, la coeducació i la no discriminació. 
 • Millora contínua de la qualitat dels ensenyaments i els serveis.
 • Formació, participació activa i compromís amb els acords de tots els membres de la comunitat educativa. 

Comissió de qualitat

Formen part de la comissió de qualitat la directora del centre, la coordinadora de qualitat, el cap d’estudis d’FP, el cap d’estudis adjunt, el coordinador de cicles formatius i la secretària del centre.

Actualment, la Comissió de Qualitat de l’Institut Frances Ferrer i Guàrdia està formada per:

Maria Rosa Ena, directora
Nuria Espín, coordinadora de qualitat
Joan Ignasi Aguirre, cap d’estudis d’FP
Jose Escrivá, cap d’estudis adjunt
Jose Miguel Castelló, coordinador de cicles formatius
Désirée Tomàs, secretària

La directora, Maria Rosa Ena, presideix la comissió, i la coordinadora de qualitat, Nuria Espín, exerceix de secretària de la comissió i, per tant, elabora les convocatòries, amb el vist-i-plau de la directora, i aixeca acta de les reunions.

Mapa de processos