Visiteu:

La biblioteca escolar:

  • És un espai educatiu i dinàmic. 
  • És un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca.
  • És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació afavorint els processos de creació del coneixement.
  • És un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. Així esdevé un element clau per l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.
  • Es comunica i interacciona amb les seves comunitats d’usuaris utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, integrant-se als entorns virtuals d’aprenentatge i als sistemes d’informació del centre. D’aquesta manera deixa de ser una biblioteca exclusivament en un espai físic per ser una biblioteca que conté, també, espais virtuals per a la consulta i per a la comunicació.

L ’article 88 de la Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol (DOGC) estableix que els centres educatius de Catalunya han de disposar d’una biblioteca escolar, com a espai d’aprenentatge, d’accés als recursos informatius i d’assoliment de l’hàbit lector adreçada al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa, que col•labori amb l’entorn.

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Catàleg de la nostra biblioteca al Pèrgam

La Biblioteca escolar “puntedu”

Impuls de la Lectura

Banc de Recursos