ESOL’educació secundària obligatòria (ESO) s’organitza en quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Són 4 cursos o períodes d’estudis que es divideixen en 2 Cicles:

  • 1r Cicle: 1r 2n, 3r ESO
  • 2n Cicle: 4t d’ESO

Objectiu

Proporcionar al nostre alumnat l’assoliment de totes les Competències Bàsiques.

La seva superació els acredita per seguir altres estudis normalitzats: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

La NO superació o NO acreditació tanca les possibilitats directes d’estudis mitjans o superiors.

Vies accés

Es pot matricular al primer curs d’ESO l’alumnat que compleixi 12 anys durant l’any d’inici del curs i el d’edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

Continuïtat

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al Batxillerat o bé a un Cicle Formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de formació i inserció (PFI).
  • la formació de persones adultes.
  • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO).
  • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Projectes 

L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia participa en els següents projectes:

Impuls a la lectura

Salut i Escola

eTwinning

Pla educatiu d’entorn