Funcions del Consell Escolar

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

   1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 

   1. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 

   1. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

   1. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

   1. Aprovar la carta de compromís educatiu. 

   1. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

   1. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

   1. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

   1. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

   1. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

   1. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

   1. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

   1. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

  + infomació (Departament d’Educació)

  Els seus membres són:

  Presidència

    • M. Rosa Ena

   Secretaria (amb veu i sense vot)

     • Désirée Tomàs

    Equip directiu

      • Pau Martínez

      • Ignasi Aguirre

     8 Representacions del professorat

       • Marc Rovira 

       • Núria Espín 

       • Elisabeth Sagarra 

       • Ana M. González 

       • Judith Fusté Fargas 

       • Esperanza Pérez
       • Àurea Peralba

      3 Representacions de pares i mares

        • Júlia Arnaiz

        • Carol Navarro

        • Esther Gálvez

       4 Representacions de l’alumnat

         • Guillem Garcia

         • Magí Belvís

         • Eman Asad

         • Noa Serrano

        1 Representació de l’AMPA

          • Dulce Muñoz

         1 Representació del PAS

         • Íngrid Moré

         1 Representació del PAE

         • Neus Sala

         1 Representació de l’Ajuntament

           • Judith Riera