El programa d’innovació pedagògica Enfocament Restauratiu Global (ERG) proporciona als centres educatius els recursos i formació per promoure la necessitat de canvi cap a una comunitat educativa restaurativa tenint en compte els valors i principis de l’Enfocament Restauratiu Global, les noves habilitats a aprendre per construir relacions i crear comunitat, donar resposta positiva al conflicte, reparar danys i restaurar relacions definint els elements estructurals i organitzatius dins del projecte de convivència de centre.

Dins del nostre Pla de convivència, l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia ha començat a treballar en el marc de les pràctiques restauratives, concretament en el cercles de paraules, i així fer dinàmiques de grup per poder aprofundir en aspectes com l’avaluació, la cohesió de grups i la convivència. De manera progressiva l’alumnat integra aquestes noves pràctiques, les quals ajuden a la participació de tot l’alumnat per donar veu a les solucions als conflictes.

Dins de la mediació escolar s’està integrant aquestes dinàmiques, les quals són treballades per l’alumnat de l’ESO amb els tutors/es de grup i l’equip d’orientació

L’institut participa en el XERG (Xarxa d’enfocament restauratiu global) des del curs 2022-23, per tal intercanviar idees, bones pràctiques i rebre formació sobre l’Enfocament restauratiu i hi participa en les Jornades d’Enfocament restauratiu de Catalunya a final de curs.