EQUIP DE COORDINACIÓ

Aquest equip està integrat per la coordinadora pedagògica, la cap d’estudis, els coordinadors/es de nivell o cicle i, si s’escau, el coordinador de l’equip d’orientació i suport. L’equip de coordinació és una ampliació de l’Equip Directiu atesa la magnitud del centre: actualment formen part de l’institut 16 grups ESO, 5 grups Batxillerat i 20 grups Cicles Formatius. La figura del Coordinador/a de nivell és una peça fonamental en l’organització de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, ja que la seva tasca de gestió ofereix un pont entre les Tutories/equips docents i la Direcció del centre. Cada setmana l’equip de coordinació es reuneix per tal de resoldre diferents qüestions pedagògiques i gestionar activitats, sortides i projectes, entre d’altres. Les competències de l’Equip de coordinació són:

Elaborar:

 • Directrius generals per a l’elaboració de documents de centre com PEC, NOFC, PGAC, MAC i les seves modificacions.
 • La proposta d’organització de l’orientació escolar del pla d’acció tutorial i del pla de formació del professorat.
 • Sota la supervisió de Coordinació Pedagògica, la realització de les activitats de perfeccionament del professorat d’acord amb el pla de formació.
 • La proposta per a realitzar les adaptacions curriculars adequades a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Proposar al claustre de professors/es:

 • Els criteris de confecció de grups i qüestions relacionades amb el currículum perquè sigui aprovat.
 • Planificació general de les sessions d’avaluació d’acord amb Cap d’estudis.
 • El pla per avaluar la PGAC i la MAC.

Gestionar:

 • Les reunions d’equip docent de professorat d’un nivell o cicle. El coordinador/a és el president de l’equip docent i fa les convocatòries i les actes de les reunions corresponents.
 • La supervisió de les tutories, com a suport del tutor/a del nivell coordinat.
 • L’organització de les llistes d’alumnat , tenint en compte la religió, l’ATD i els desdoblaments
 • La supervisió i seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials, sota la supervisió de l’equip d’Orientació.
 • La pertinença a la Comissió a la Diversitat (CAD)
 • L’organització dels grups d’alumnes de les matèries optatives.
 • L’organització de sortides generals (tutoria, final de curs, viatges…) Gestió d’autocars, de professorat acompanyant, de professorat de guàrdia i altres aspectes relacionats.
 • La supervisió de les sortides de nivell dels departaments per trimestre.
 • L’organització de colònies i els Treballs de Síntesi (organització, grups de treball, dossier i avaluació)
 • La supervisió de les hores de tutoria amb talleristes, activitats o monitors pertinents.
 • La supervisió dels projectes del nivell. Organització de tasques de l’equip (Objectius, metodologia, activitats, avaluació, temporització i memòria).
 • El seguiment de la Disciplina, com a suport de Cap d’Estudis.
 • La coordinació amb Serveis Socials: seguiment de casos i absentisme.

El Treball en Equip és un dels punts forts del nostre centre. Entre tots i totes treballem per una educació qualitativa, equitativa i amb valors.

COORDINACIÓ 1r ESO

Carmina Rodríguez [email protected]

COORDINACIÓ 2n ESO

Núria Domènech
[email protected]

COORDINACIÓ 3r ESO

Mar Martín
[email protected]

COORDINACIÓ 4t ESO

Xavier Belenguer [email protected]

COORDINACIÓ BTX

Marc Vilaplana [email protected]

COORDINACIÓ CF

Jose M Castelló [email protected]