EQUIP DE COORDINACIÓ

Aquest equip està integrat per la coordinadora pedagògica, la cap d’estudis, els coordinadors/es de nivell o cicle i, si s’escau, el coordinador de l’equip d’orientació i suport. L’equip de coordinació és una ampliació de l’Equip Directiu atesa la magnitud del centre: actualment formen part de l’institut 17 grups ESO, 3 grups Batxillerat i 12 grups Cicles Formatius. La figura del Coordinador/a de nivell és una peça fonamental en l’organització de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, ja que la seva tasca de gestió ofereix un pont entre les Tutories/equips docents i la Direcció del centre. Cada setmana l’equip de coordinació es reuneix per tal de resoldre diferents qüestions pedagògiques i gestionar activitats, sortides i projectes, entre d’altres. Les competències de l’Equip de coordinació són:

Elaborar:

 • Directrius generals per a l’elaboració de documents de centre com PEC, NOFC, PGAC, MA i les seves modificacions.
 • La proposta d’organització de l’orientació escolar del pla d’acció tutorial i del pla de formació del professorat.
 • Sota la supervisió de Coordinació Pedagògica, la realització de les activitats de perfeccionament del professorat d’acord amb el pla de formació.
 • La proposta per a realitzar les adaptacions curriculars adequades a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Proposar al claustre de professors/es:

 • Els criteris de confecció de grups i qüestions relacionades amb el currículum perquè sigui aprovat.
 • Planificació general de les sessions d’avaluació d’acord amb Cap d’estudis.
 • El pla per avaluar la PGAC i la MA.

Gestionar:

 • Les reunions d’equip docent de professorat d’un nivell o cicle. El coordinador/a és el president de l’equip docent i fa les convocatòries i les actes de les reunions corresponents.
 • La supervisió de les tutories, com a suport del tutor/a del nivell coordinat.
 • L’organització de les llistes d’alumnat , tenint en compte la religió, l’ATD i els desdoblaments
 • La supervisió i seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials, sota la supervisió de l’equip d’Orientació.
 • La pertinença a la Comissió a la Diversitat (CAD)
 • L’organització dels grups d’alumnes de les matèries optatives.
 • L’organització de sortides generals (tutoria, final de curs, viatges…) Gestió d’autocars, de professorat acompanyant, de professorat de guàrdia i altres aspectes relacionats.
 • La supervisió de les sortides de nivell dels departaments per trimestre.
 • L’organització de colònies i els Treballs de Síntesi (organització, grups de treball, dossier i avaluació)
 • La supervisió de les hores de tutoria amb talleristes, activitats o monitors pertinents.
 • La supervisió dels projectes del nivell. Organització de tasques de l’equip (Objectius, metodologia, activitats, avaluació, temporització i memòria).
 • El seguiment de la Disciplina, com a suport de Cap d’Estudis.
 • La coordinació amb Serveis Socials: seguiment de casos i absentisme.

El Treball en Equip és un dels punts forts del nostre centre. Entre tots i totes treballem per una educació qualitativa, equitativa i amb valors.

 

 

 

Maria Rosa Ena Vidal, directora. Professora amb plaça definitiva d’anglès a l’institut i també amb especialitat d’alemany. Llicenciada en filologia anglogermànica per la UB. Treballo a l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia des del curs 1995-1996. He format part d’equips directius durant 24 anys (5 anys com a directora, 11 anys com a coordinadora pedagògica, 6 anys com a cap d’estudis i 2 anys com a secretària). Amb extensa formació contínua i experiència de lideratge i gestió educativa, experta en programes plurilingües i internacionals. Amb excel·lents habilitats de comunicació i creació de relacions. Promotora de la innovació i excel·lència educatives. Amant de les arts escèniques, la música i la dansa i apassionada de les llengües. Professional docent totalment compromesa i dedicada a l’èxit de l’institut i de l’educació pública. I·lusionada i feliç de gestionar el centre i liderar un gran equip de professionals de l’educació.

 

Georgina Martínez Val, coordinadora pedagògica. Professora amb plaça definitiva de llengua catalana i literatura a l’institut. Llicenciada en filologia catalana. Treballo a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia des del curs 2003-2004. He format part d’equips de coordinació i gestió durant més de 15 anys i com a coordinadora pedagògica des del curs 2018-0219. Fundadora de l’Aula d’acollida el curs 2005-2006 i col·laboradora en diversos projectes de l’institut. Amb extensa formació contínua en temes docents, així com en arts escèniques (teatre i música). Promotora de la cultura de l’esforç i el treball en equip. Compromesa amb l’equip directiu i amb el treball en equip amb tot el personal de centre.

 

Pau Martínez Bernadàs, Cap d’Estudis. Professor interí del Biologia i Geologia, també amb l’especialitat de Tecnologia i Física i Química. Llicenciat en Ciències Ambientals i màster en Estudis Ambientals i en Recursos Hídrics. Treballo a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia des del curs 2016-2017. He estat tutor de diversos cursos de l’ESO i enguany sóc Coordinador de 1r d’ESO. Amb extensa formació contínua, especialment en l’àmbit digital. També gestiono la pàgina web del centre i les xarxes socials del centre des del curs 2018/2019. Compromès amb la preservació del medi ambient i amant de l’estudi de les llengües, amb el nivell B2 d’Anglès i Francès. Professional que està plenament compromes amb l’ensenyament públic i centrat en garantir el màxim èxit del centre. 

 

Ignasi Aguirre Garzón, cap d’estudis d’FP. Aquest proper 1 de setembre de 2023 seré funcionari amb plaça provisional de la especialitat Processos Sanitaris al Ferrer i Guàrdia, centre del qual en formo part des del curs 2011-2012. Durant aquests anys, he impartit docència als cicles formatius de Cures auxiliars d’infermeria i Emergències sanitàries, on vaig ser tutor durant 5 anys. També, he estat un any cap de departament i encetaré el meu sisè curs com a cap d’estudis. Soc llicenciat en Biologia per la UAB i màster en Comunicació científica per la UPF. Crec fermament en l’educació com a eina de creixement personal, amb beneficis per a tota la societat. En particular, l’aprenentatge de llengües, per millorar la comunicació interpersonal, les perspectives professionals i la cohesió social. Tinc reconegut el C2 de català i anglès i el C1 de francès, i continuo obert a aprendre’n de noves. Participo activament en el projecte de Mobilitat internacional a l’FP, un dels pilars del nostre centre. En el nou mandat, vull continuar contribuint a la millora experimentada en el centre en els darrers cinc anys, com també en la formació de l’alumnat d’FP, fomentant la seva professionalització, afavorint la inserció laboral i transmetent el desig per aprendre al llarg de tota la vida. 

 

José Escrivà Gadea, cap d’estudis adjunt. Aquest proper 1 de setembre de 2023 seré funcionari amb plaça provisional de la especialitat Processos de gestió comercial. Llicenciat amb Economia i professor a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia des del curs 2015-2016 (3 anys com a tutor, 4 anys com coordinador de cicles formatius i 1 any com a cap d’estudis adjunt). Promotor de projectes relacionat amb AICLE, Dual i Orientació a la FP. Implicat i compromès amb la millora contínua i l’excel·lència docent. Amb moltes ganes d’aportar noves idees i participar amb nous projectes i reptes.  

 

Désirée Tomàs Estalrich, secretària. Professora amb plaça en comissió de serveis de matemàtiques. Enginyera de Camins, Canals i Ports amb màster de formació de professorat en l’especialitat de matemàtiques. És el cinquè curs que treballo en la docència, el tercer a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquesta és la primera vegada que formo part d’un equip directiu, repte que assumeixo amb molta il•lusió. Amb formació contínua, enfocada en noves metodologies i ara també, en gestió. Sempre oberta a seguir aprenent. Aficionada a la música i a la lectura. Amb moltes ganes de treballar pel present i futur del centre.

 

Juanjo Molina de Jesús, administrador. Diplomat en Ciències Empresarials i Graduat en Administració i Direcció d’Empreses. Formo part de l’equip docent del Departament de Comerç i Màrqueting al Francesc Ferrer i Guàrdia des del curs 2018-2019, on he ocupat les funcions de tutor del CFGS de Gestió de Vendes i Espais Comercials, Cap de Seminari del Departament de Comerç i Màrqueting i Coordinador de Cicles Formatius.

Implicat en una formació real i vinculada a la realitat empresarial actual he participat i liderat diferents projectes d’emprenedoria i innovació amb les diferents xarxes del Departament d’Educació i propis del centre. Em motiven els nous reptes i m’apassiona la meva feina. 

COORDINACIÓ 1r ESO

Carmina Rodríguez [email protected]

COORDINACIÓ 2n ESO

Núria Domènech
[email protected]

COORDINACIÓ 3r ESO

Mar Martín
[email protected]

COORDINACIÓ 4t ESO

Xavier Belenguer [email protected]

COORDINACIÓ BTX

Marc Vilaplana [email protected]

COORDINACIÓ CF

Jose M Castelló [email protected]