El currículum de l’ESO té un plantejament competencial  per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge. Aquest plantejament competencial no tan sols facilita el grau d’assoliment de les competències, sinó que també promou la notabilitat i l’excel·lència. 

El treball per competències constitueix també un estímul metodològic per als equips docents dins els centres i afavoreix la presència dels diferents aspectes transversals del currículum com  conèixer, assumir i defensar els principis de respecte, justícia, solidaritat, pau i la preservació i conservació del medi ambient.

Assignatures

a) Les matèries de primer a tercer curs:  

 • Biologia i Geologia
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Física i Química 
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia i Digitalització
 • Ètica i Valors

Les matèries optatives de primer a tercer curs:

De manera optativa els alumnes podran cursar Francès tota la etapa d’ESO o Alemany de 2n a 4t. 

A més s’ofereixen altres matèries optatives de 1r a 3r que els alumnes podran escollir per fer-les a la franja de matèries optatives (2h). A 3r  l’oberta es diversifica. Podeu obtenir més informació en el següent enllaç.

 

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge concebudes per desenvolupar competències i/o aprenentatges competencials. L’alumnat ha de ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes de la vida pràctica. 

Actualment aquest treball els alumnes de 1r a 3r d’ESO el realitzen durant dues setmanes el 3r trimestre.

 

Servei Comunitari

El servei comunitari es cursa a tercerd’educació secundària obligatòria. És una acció educativa orientada a desenvolupar la competència personal i social, així com la ciutadana, amb la finalitat de promoure que els nois i noies experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Matèries de quart curs 

El quart curs té un caràcter orientador i ha de promoure la continuïtat formativa coherent amb els interessos i potencialitats de l’alumne.

Les matèries comunes de quart de l’educació secundària obligatòria són les següents: 

 • Educació en Valors Cívics i Ètics
 • Educació Física
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Projecte d’Orientació
 • Ètica i Valors

Les matèries optatives de quart són les següents: 

Podeu obtenir més informació en el següent enllaç.

Biologia i geologia 

Física i química 

Llatí 

Economia i emprenedoria

Ciències aplicades a l’activitat professional 

Tecnologia 

Tecnologies de l’Informació i la comunicació (informàtica) 

Segona llengua estrangera (Francès o Alemany)

Educació visual i plàstica 

Filosofia 

Música 

Arts escèniques i dansa 

Cultura científica 

Cultura clàssica

 

Projecte de recerca

En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i investigació realitzades per l’alumnat d’un tema escollit i delimitat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat.

 

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO