Competències bàsiques per àmbits.

El currículum de l’ESO té un plantejament competencial  per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge. Aquest plantejament competencial no tan sols facilita el grau d’assoliment de les competències, sinó que també promou la notabilitat i l’excel·lència. 

El treball per competències constitueix també un estímul metodològic per als equips docents dins els centres i afavoreix la presència dels diferents aspectes transversals del currículum.

Per contribuir a l’assoliment de les competències clau, el currículum de l’educació secundària obligatòria recull el conjunt de competències bàsiques de les matèries agrupades per àmbits de coneixement, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquesta etapa. Les competències bàsiques esdevenen objectius d’aprenentatge de final d’etapa.

El currículum de l’educació secundària obligatòria, desplegat a través dels àmbits de coneixement establerts en l’annex 1, ha de contribuir a l’assoliment de les competències clau. 

Àmbits de coneixement

Cada àmbit de coneixement inclou les matèries següents:

 • Àmbit lingüístic:  Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres i Llatí
 • Àmbit matemàtic: Matemàtiques i Matemàtiques acadèmiques-aplicades 
 • Àmbit cientificotecnològic: Ciències de la naturalesa: física i química, Ciències de la naturalesa: biologia i geologia, Ciències de la naturalesa: ciències aplicades a l’activitat professional, Tecnologia, Tecnologies de l’informació i la comunicació (informàtica) i Cultura científica.
 • Àmbit social: Ciències socials: geografia i història, Cultura clàssica, Emprenedoria, Economia i Economia i emprenedoria
 • Àmbit artístic: Música, Educació visual i plàstica i Arts escèniques i dansa 
 • Àmbit de l’educació física: Educació física 
 • Àmbit de cultura i valors: Cultura i valors ètics, Filosofia, Religió 
 • Àmbit digital: Transversal a les matèries 
 • Àmbit personal i social: Transversal a les matèries

*Cada àmbit té unes competències bàsiques d’àmbit que l’alumne ha d’anar assolint durant l’etapa. També cada àmbit té descrits uns continguts clau per a cada nivell d’ESO.

Competències clau

Les competències clau han de desenvolupar la capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats vinculades a diferents sabers, de manera interactiva i transversal, la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment relatiu a cada situació contextualitzada. Assolir-les permet la seva transferència a d’altres situacions.

Les competències comunicatives: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Competències artística i cultural 

 

Les competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital 

4. Competència matemàtica 

5. Competència d’aprendre a aprendre 

 

Les competències personals: 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

8. Competència social i ciutadana 

Matèries dels tres primers cursos 

 • Les matèries comunes dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria són: 
 • Ciències de la naturalesa (biologia i geologia a primer i tercer; física i química a segon i tercer) 
 • Ciències socials: geografia i història 
 • Educació física 
 • Educació visual i plàstica 
 • Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera 
 • Matemàtiques 
 • Música 
 • Tecnologia 
 • Religió o cultura i valors ètics 
 • Tutoria

Les matèries optatives de primer a tercer curs:

De manera optativa els alumnes podran cursar Francès tota la etapa d’ESO o Alemany de 2n a 4t. 

A més s’ofereixen altres matèries optatives de 1r a 3r que els alumnes podran escollir per fer-les a la franja de matèries optatives: Matemàtiques en anglès, Mecànica de bicicletes, Jardineria, reforç de les llengües, mediació o lectura.

A més a tercer curs els alumnes podran cursar Cultura clàssica, Emprenedoria en anglès.

 

Podeu obtenir més informació en el següent enllaç.

 

Treball de síntesi

 

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge concebudes per desenvolupar competències i/o aprenentatges competencials. L’alumnat ha de ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes de la vida pràctica. 

Actualment aquest treball els alumnes de 1r a 3r d’ESO el realitzen durant una estada en una casa de colònies en contacte amb la natura.

 

Matèries de quart curs 

 

El quart curs té un caràcter orientador i ha de promoure la continuïtat formativa coherent amb els interessos i potencialitats de l’alumne.

Les matèries comunes de quart de l’educació secundària obligatòria són les següents: 

Ciències socials (geografia i història) 

Educació física 

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura 

Llengua estrangera 

Matemàtiques acadèmiques-aplicades 

Religió o cultura i valors ètics 

Tutoria 

 

Les matèries optatives de quart són les següents: 

 

Podeu obtenir més informació en el següent enllaç.

 

Biologia i geologia 

Física i química 

Llatí 

Economia i emprenedoria

Ciències aplicades a l’activitat professional 

Tecnologia 

Tecnologies de l’informació i la comunicació (informàtica) 

Segona llengua estrangera (Francès o Alemany)

Educació visual i plàstica 

Filosofia 

Música 

Arts escèniques i dansa 

Cultura científica 

Cultura clàssica

 

Projecte de recerca

En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i investigació realitzades per l’alumnat d’un tema escollit i delimitat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat.

 

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO