Llengua i Literatura Castellana i Llengües Clàssiques

Descripció

Lengua y literatura castellana

Desde el área de lengua y literatura castellana implicamos al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, en su mejora continua y en el refuerzo de la ortografía castellana. En una sociedad plurilingüe e intercultural es muy fácil que los alumnos cometan faltas de ortografía, faltas que se producen a causa de las interferencias entre lenguas. El uso de abreviaturas en las redes sociales propicia aún más estos errores

Es muy importante que el alumnado mejore su capacidad comunicativa oral y vaya ampliando el registro formal de la lengua. Ello se potencia a través de la lectura, la escritura y la expresión oral adecuada al ámbito educativo y académico. Además, potenciamos la creatividad en la expresión escrita también como autoconocimiento personal y reflexión introspectiva.

Consideramos que la literatura clásica, castellana y universal es un medio de acceso a la tradición cultural, a través de la cual nuestro alumnado toma conciencia del saber y el pensamiento que han dejado huella en nuestros cimientos culturales.

Fomentamos la lectura, no solo como competencia lingüística importante para saber obtener, interpretar y valorar información de diferentes tipos de textos, sino también como medio de deleite personal.

 

Llatí, grec i cultura clàssica

Des de les optatives de cultura clàssica i les assignatures de llatí i grec l’alumnat s’apropa al món clàssic i la seva tradició fent-se conscients de com el nostre present està modelat i impregnat per la cultura grecoromana.

Quan s’endinsen de manera més profunda en l’observació dels jaciments que trobem passejant-nos per  les nostres terres, es converteixen en joves  arqueòlegs i arqueòlogues. Es transformen en actors llegint comèdies i tragèdies . Es converteixen en traductors quan sense pressa però sense pausa, en un festina lente i nulla dies sine linea, s’enfronten a textos llatins i grecs  i són capaços d’anar entenent el que aquests transmeten.

En apropar-se a la nostra herència clàssica, es potencia també la curiositat per l’origen de les paraules. L’alumnat es converteix en un petit lingüista quan compara les llengües romàniques del currículum entre elles; quan descobreix que també hi ha un parentiu entre aquestes i les germàniques; quan se n’adona que l’anglès i l’alemany presenten arrels d’origen llatí i que també fan servir llatinismes.

A través dels clàssics, els mites i la seva plasmació en les arts,  l’alumnat es fa conscient que els grans influencers en la nostra Literatura  universal van ser els grecs i romans (Graecia capta ferum victorem cepit, Horaci).

 

 

 

Jesús Carrasco
Gonzalo Aguilera
 Davina Santos
 Helena Reig
 M. Jesús Ruiz
Mar Tarrús
 Maite Torroja

Els alumnes van adquirint i millorant els seus sabers de forma competencial, per tant des del nostre departament sempre treballem tenint en compte uns projectes. Aquest curs els projectes es basen en la millora de la competència lingüística en els àmbits de la comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral.

.

Al nostre departament hi ha un bon recull dels materials de consulta (enciclopèdies, diccionaris, llibres de text); disposem igualment de materials per treballar l’atenció diversificada com ara quadernets i llibres de reforç i d’ampliació.
Hi ha exemplars dels llibres de lectures que es fan servir als diversos cursos i també d’altres llibres de la literatura clàssica i de la juvenil que estan disponibles per al préstec.
Nodrim la biblioteca del centre amb llibres de literatura juvenil i de literatura universal.
Tenim desats a cada armari de les aules del centre materials de consulta com ara els diccionaris, llibres de lectura adequats a cada nivell i materials de suport .
Comptem amb una bona col·lecció de pel·lícules espanyoles basades en guions d’obres de literatura, i d’altres de tipus més generals per poder treballar aspectes lingüístics o estils discursius. També comptem amb clàssics que tracten temes de la història, cultura i mitologies clàssiques.

 

No hi ha cap altre contingut

Cap de Departament

Maite Torroja

Edifici: Ed. Pral. Planta 2

Guies Docents

[guies_docents]
[guies_docents]