Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. En el PFI de muntatges en instal·lacions electrotècniques en edificis podràs aprendre a:

 • Muntar canalitzacions i tubs
 • Estendre cablejat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • Muntar equips de les instal·lacions
 • Realitzar operacions de manteniment i reparació
 • Aplicar tècniques de mecanització i unió

Continguts
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques
 • Instal·lacions de Telecomunicacions Operacions de Muntatge, d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió i Domòtiques en Edificis
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:
Qualificació professional completa: ELE255_1: Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Continuïtat / Accés món laboral

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final
  obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals
  assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si
  el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució
  EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a
  l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en
  educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de
  tenir 18 anys.
 • La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com a:

– Operari o operària d’ instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

– Ajudant de muntador d’antenes receptores/televisió satèl·lits.

– Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics

–  Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació,
ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques.

– Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica.

– Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics, operador o
operadora d’encadellat d’equips elèctrics i electrònics.

– Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics, provador-ajustador o provadora-ajustadora de plaques i equips elèctrics i electrònics.

– Muntador o muntadora de components en plaques de circuit
imprès.

– Ajudant de muntador reparador d’equips electrònics.

– Ajudant de programador de domòtica

Obtenció del certificat de professionalitat ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que emet l’Administració laboral.